MHT XXI. vándorgyűlésén elhangzott előadások; Tartalom
Magyar Hidrológiai Társaság
XXI. vándorgyűlésén elhangzott előadások


1. AZ EU VÍZ- KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK FELADATAI

 
1.DR. GAYER JóZSEF, VITUKI RT.:
Az EU Víz-Keretirányelv oktatási tapasztalatai

2.KISS ADRIENN, VITUKI CONSULT RT. – KÁROLYI JUDIT, VMLK:
A nyilvánosság bevonása a Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának folyamatába

3.M. BOTOND KRISZTINA, BMGE Hallgató , DR. GAYER JÓZSEF, VITUKI RT.:
A társadalom bevonása a vízgyűjtő-gazdálkodásba

4.MOLNÁR ZOLTÁN, VIZIMOLNÁR KFT.:
Talajvízszint észlelő hálózatok méretének és eloszlásának meghatározása geostatisztikai módszerek segítségével

5.NAGY ZSUZSANNA, SZIE PhD HALLHATÓ:
Kisvízfolyások és Víz- Keretirányelv  - kihívás a patakrehabilitáció terén

6.SIPOSS VIKTÓRIA és KIS FERENC WWF Magyarország:
Tisza program

7.SZABÓ ATTILA, KÖTIKÖFE – DÉVAI GYÖRGY DE TTK – KAPOSVÁRI KÁZMÉR, VÍZ ÉS CSAT. KONC RT. :
Összefüggések az ökológiai vízminősítés és az EU Víz-Keretirányelv között a Tisza szolnoki törzshálózati szelvényének példáján

8.TESZÁRNÉ NAGY MARIANN – NÉMEDI LÁSZLÓ – VÉGVÁRI PÉTER –  KOVÁCS PÁL, KÖTIVIZIG:
Bakteriológiai vizsgálatok vízből és üledékből a Tisza hosszelvényén

9.URAY ZSOLT, ÉVIZIG:
Néhány gondolat az Európai Unió Víz(ügyi) politikáját meghatározó direktíva végrehajtásának feladataihoz

10.VARGA GABRIELLA, BMGE PhD:
Az európai Uniós Vízügyi Keretirányelv és a magyarországi árvízvédelem kapcsolata

 

 


2. A TISZA- ÉS DUNA-VÖLGYI ÁRVIZEK ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI FELADATOK
 

1.BARANYA KÁROLY, SOMOGY MEGYEI KVI SIÓFOKI KIRENDELTSÉG:
Az önkormányzatok feladatai és felelőssége a védekezés rendszerében

2.DR. BRAUN MIHÁLY – SZALÓKI IMRE – POSTA JÓZSEF – DEZSŐ ZOLTÁN, DE SZERVETLENKÉMIAI TANSZÉK:
Üledék felhalmozódás sebességének becslése a Tisza hullámtérben

3.CSÉPES EDUÁRD - BANCSI ISTVÁN – VÉGVÉRI PÉTER – ARANYNÉ RÓZSAVÁRI ANIKÓ, KÖTIVIZIG:
Hordalékviszonyok vizsgálata a Tisza középső (Kisköre-Szolnok közötti) szakaszán

4.DEZSŐ ZSUZSANNA – BARTHOLY JUDIT – BARCZA ZOLTÁN – PONGRÁCZ RITA – BOGÁRDI ISTVÁN, ELTE:
A felszínborítottság változásának vizsgálata a Felső-Tisza vízgyűjtőn műhold adatok felhasználásával

5.DOBSON TIBOR,  BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG:
A magyarországi ár- és belvízi katasztrófa veszélyes helyzetek kommunikációs stratégiájának tapasztalatai

6.FELKAI BEÁTA OLGA PhD SZIE – FELKAI ISTVÁN,  KÖTIVIZIG:
Vízgazdálkodási létesítmények gyeptakaróinak aktuális kérdései

7.GRIBOVSZKY ZOLTÁN – KALICZ PÉTER – KUCSARA MIHÁLY, NYME ERDŐ ÉS VG. TSZ.:
Erdővel borított kisvízgyűjtők lefolyási jellemzői

8.IVASKÓ LAJOS – FAZEKAS HELGA, KÖTIVIZIG:
Értékmodell a Tisza folyógazdálkodási tervezésében

9.DR. KONECSNY KÁROLY – LUCZA ZOLTÁN, FETIVIZIG:
Hidrológiai számítások a Lónyay vízrendszer komplex vízkárelhárítási fejlesztéséhez

10.DR. KONECSNY KÁROLY, FETIVIZIG:
Árvízi vízhozammérési tapasztalatok a Duna Szob és Vác közötti szakaszán 2002. augusztus 16-21. között

11.KOVÁCS PÉTER, ÉMOVIZIG:
Jobboldali mellékfolyók (Bodrog, Sajó, Hernád) hatása a Tisza árhullámaira

12.DR. KOVÁCS SÁNDOR – VÁRINÉ SZÖLLŐSI IRÉN  KÖTIVIZIG
A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztését megalapozó hidrológiai és hullámtér hidraulikai vizsgálatok eredményei a Közép-Tiszán

13.LÁNG ISTVÁN, ÉDUVIZIG:
Dinamikus árvízvédelem és természetvédelem lehetőségeinek vizsgálata

14.LESKÓ GYÖRGY, B.A.Z. MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IG.:
Integrált veszélyhelyzet kezelési monitoring alkalmazásának lehetőségei hidrológiai veszélyhelyzetek kezelésénél

15.NAGY LÁSZLÓ, OVF:
Árvízvédelmi gátak szakadása

16.OBERT FERENC, BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG:
Önkormányzati együttműködés a veszélyhelyzet kezelésben a Kárpátok régióban

17.PAPP FERENC, 3PF MÉRNÖKIRODA BT.:
A Tisza- és Duna-völgyi árvizek lehetséges legnagyobb vízhozamai

18.DR. RÁTKY ISTVÁN, BMGE:
Összetett szelvényű medrek vízállása Szolnok térségében, a hullámtér-rendezés hatása

19.ROSZA PÉTER, VIZITERV CONSULT KFT.:
Árvízvédelmi beruházások környezetvédelmi egyeztetéseinek tapasztalatai

20.SÜTHEŐ LÁSZLÓ – KATONA JÓZSEF, ÉDUVIZIG:
A levonulási viszonyok változása a Szigetközi Duna-szakaszon a 2002. augusztusi árhullám tükrében

21.DR. SZLÁVIK LAJOS, KvVM – BÁLINT GÁBOR, VITUKI – DR. JÓZSA JÁNOS, BME:
Az árvízi kockázatok meghatározásához szükséges műszaki és tudományos alapok megteremtése, új árvízi gyakorisági- és kockázat-becslési módszerek kidolgozása

22.SZTANCS JÓZSEF, BÉKÉS MEGYEI KVI SARKAD POLGÁRI VÉDELMI IRODA:
A helyi védekezés tapasztalatai, fejlesztési irányai


 

 


3. VÍZGAZDÁLKODÁS AZ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGBAN

1.BALÁZSNÉ LAMPERT ZSUZSA  DR. – BÁRDI PÁL – SZILBEKNÉ MOLNÁR KATALIN, ÉDUVIZIG:
Alsó-Szigetköz vízpótlásának szükségessége
2.BODA LÁSZLÓ, KÖTIVIZIG:
A Nagykunsági Főcsatorna alsó szakaszainak üzemeltetése az elmúlt 10 évben
3.BOGÁTH JENŐ, DUNAÚJVÁROSI VT. – FEHÉR FERENC, VTOSZ:
A közcélúság fogalma, újraértékelésének műszaki szempontjai
4.BOGÁTH JENŐ, DUNAÚJVÁROSI VT.:
A differenciált érdekeltségi hozzájárulás kérdése a vízgazdálkodási társulatoknál
5.CZIROK FERENC:
Az öntözésfejlesztés helyzete és eredményei a Dél-alföldön tapasztalataim alapján
6.CSATLÓS PÉTER – FEHÉR FERENC:
A régiók szerepe a mezőgazdasági vízgazdálkodásban
7.FEHÉR FERENC, VTOSZ:
A mezőgazdasági vízgazdálkodás koncepciója síkvidéken
8.FEJES PÉTER, ATIVIZIG:
Menedzsment eszköz a vízgazdálkodási, mezőgazdasági és természetvédelmi érdekek együttes kezelésére
9.DR. FEKETE ENDRE – SEBESVÁRI JUDIT, ATIVIZIG:
A holtágak rehabilitációjának néhány gyakorlati kérdése, különös tekintettel a vízminőség alakulására
10.KLING ZOLTÁN – BECSÁKNÉ TORNAY ENIKŐ – BALOGH EDIT, VITUKI RT.:
Az 1999 téli és 2000 tavaszi belvizek kialakulása, sajátosságai és belvízvédekezési tapasztalatai
11.KOHÁNKA ISTVÁN-DR. – MOLNÁR GÉZA, Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda:
A Tisza mente tájgazdálkodása és az alapjául szolgáló vízgazdálkodási ár- és belvízvédelmi koncepció
12.KOLESZÁR JUDIT – TÓTHNÉ SERES ÉVA – VARGA KÁROLY, ÉMOVIZIG:
Az öntözőkutak engedélyezettségének és kihasználtságának alakulása az elmúlt 10 évben az ÉVIZIG működési területén
13.KOVÁCS GYÖRGY - GALYAS ISTVÁN, FETIVIZIG:
Nyírségi tározók szerepe a mezőgazdasági vízszolgáltatásban
14.KOZÁK PÉTER, ATIVIZIG:
A belvízi elöntések és elvezetések vizsgálata az ATIVIZIG működési területén
15.LŐRINCZ KÁROLY, ECSEDILÁP-KRASZNABALPARTI VT.:
A síkvidéki víztározás lehetőségei az Ecsedi-lápon
16.NAGY FERENC – SEBESVÁRI JUDIT, ATIVIZIG:
Meteorológiai és vízháztartási szélsőségek a Dél-Alföldön 1980-2000 között
17.DR. PÁLFAI IMRE – BOGA TAMÁS LÁSZLÓ – SEBESVÁRI JUDIT, ATIVIZIG:  
Vízháztartási változások a Duna-Tisza közi homokhátságon
18.PUSZTAI ANDRÁS, MEZŐTÚRI VT.:
Védelmi tapasztalatok az 1998-2003. év közötti időszakban
19.PUTARICHNÉ DR. IVÁNYSZKY VERONIKA, ÚJVIDÉKI EGYETEM:
Talajvíz dúsítás függőleges talajcsövezéssel
20.RADVÁNYI ILDIKÓ, FETIVIZIG:
A mezőgazdaság átalakulásának hatása a vízgazdálkodási létesítmények üzemképességére, kihasználtságára a FETIVIZIG Szatmári Szakaszmérnökségének területén
21.TAKÁCS ISTVÁNNÉ – VARANNAI ANDRÁS, KvVM:
A területi vízgazdálkodás és a települési vízrendezés kapcsolata
22.TAMASI JÓZSEF, TISZA-MAROSZÖGI VT.:
Víztározási lehetőség és problémái a 79/1. Körtvélyesi belvízöblözetben
23.TORNÓCZKY GYÖRGY TISZAMENTI, VÍZMŰVEK RT.:
Koncessziós tevékenység ellátása a Nyugati Főcsatornán
24.VÁMOSI SÁNDOR, VLSZ BT.:
A belvizek hatása a vidékfejlesztésre 
25.DR. VÁRALLYAY GYÖRGY, MTA TALAJTANI AGROKÉMIAI KUT. INT.:
A talaj vízháztartás szabályozása, mint a fenntartható talajhasználat és a környezetvédelem kulcskérdése
26.DR. VARGA ISTVÁN, BMGE:
Belvízelvezető képesség kockázati tervezésének irányelveiről

 

 


4. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM KIHÍVÁSAI

 

1.BARTUS JÁNOS, ÉVIZIG:
Észak-Magyarország ivóvízellátásának helyzete és a víziközművek üzemeltetésének aktuális kérdései a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet valamint a 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet tükrében
2.DR. CSANÁDY MIHÁLY – MOLNÁR FERENCNÉ, KvVM – DR. TARJÁN TIBOR, OVF:
Az ivóvízminőség-javító program keretén belül végrehajtandó laboratórium-fejlesztés koncepciója
3.DORKÓ JEKATYERINA – LENGYEL JÁNOS, FVM RT.:
Aktívszén használata az ivóvíztisztításban
4.DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ, OVF– DR. WISNOVSZKY IVÁN ny.:
A háztetőre hulló csapadékvíz hasznosítása településeken
5.LAKY DÓRA, PhD. BMGE:
Hatékony arzéneltávolítás koagulációval
6.LŐRINCZ ANDRÁS, UMWELT-TECHNIK KFT.:
Az UMWELT-TECHNIK Kft.-nél alkalmazott „NO DIG” eljárások magyarországi tapasztalatai
7.MAGYAR PÉTERNÉ – PALICSKA JÁNOS – SÜVEGES GYÖRGY – IFJ. KAPOSVÁRI KÁZMÉR,
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS RT.
:
Vízminőségjavító fejlesztések hatása a Szolnoki Felszíni Vízmű ivóvízminőségére
8.DR. NÉMEDI LÁSZLÓ – SZŐDYNÉ NAGY ESZTER – DR. NÉMETH LÍVIA – RESKÓNÉ NAGY MÁRIA – TESZÁRNÉ NAGY MARIANN:
A 201/2001. (X.25.) és a 273/2002. (XII.21) Kormányrendeletek végrehajtásának mikrobiológiai következményei
9.RÜCK ISTVÁN, nyugdíjas:
Arzéneltávolítás ivóvízből katalitikus oxidációval
10.SZENTIRMAY GYÖRGY, DDVIZIG:
Az ivóvízminőség-javítás aktuális feladatai a DÉDUVIZIG működési területén
11.DR. TÓTH JÓZSEF, AQUA-TERRA LAB KFT. –  ZSILÁK ZOLTÁN, VEZSPRÉMI EGYETEM:
Az UV-abszorpciós és UV fluoreszcens módszerek alkalmazása a folyamatos vízminőség-ellenőrzésben
12.VÁRADI ZSUZSANNA, PHD HALLGATÓ BMGE:
Partiszűrésű víznyerés elméleti alapjai és gyakorlati megvalósításának elemzése
13.VARGA GYULA ISTVÁN – HULLAY GYULA – ALWIN EPPLER, DRV RT.:
Új rész-vízlágyító technológia a Rákhegyi Vízmű vízminőségének javítására
14.VÁRSZEGI CSABA, VCSOSZSZ:
A magyar felszíni ivóvízművek technológiai színvonala, összehasonlítva az EU országok hasonló létesítményeivel

 

 


5. SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS- ÉS TISZTÍTÁS

 

1.BALOGH JUDIT –  NAGYMEGYERINÉ DR. MEGYERI MÁRIA – MAROSSY ZOLTÁN, OVF:
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások gazdasági kérdései
2.BARTÓKNÉ TASSONYI ANNAMÁRIA, ÉVIZIG:
Észak-magyarország szennyvízelvezetési helyzete és feladatai a nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási megvalósítási Program tükrében
3.BORZÁKNÉ KRÉTI GYÖRGYI – NAGYMEGYERINÉ DR. MEGYERI MÁRIA, OVF:
A csatornabírságról szóló új szabályozás gyakorlati alkalmazásának kérdései
4.BUZSÁKI KATALIN – NAGY ERIKA, BAKONYKARSZT RT.:
Kisterhelésű szennyvíztisztító telepek tisztítási hatásfokának vizsgálata
5.DR. GERENCSÉR ÁRPÁD, NYUGDÍJAS:
Szennyvíziszapok elhelyezése – hasznosítása saját földön
6.GYULAVÁRI IMRE GYULAVÁRI, CONSULTING KFT.:
BMKO természetközeli tavas szennyvíztisztítási rendszer kutatási és fejlesztési eredményei és lehetőségei
7.GYULAVÁRI IMRE, GYULAVÁRI CONSULTING KFT.:
Szerves hulladékok rothasztása „BIMA” típusú anaerob reaktorral
8.GYULAVÁRI IMRE, GYULAVÁRI CONSULTING KFT.:
Szerves hulladékok –szennyvíz iszapok kezelése és hasznosítása
9.KOVÁCS GÉZA – FÜLÖP FERENC – FÜLÖP LÁSZLÓ, VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS RT.:
Szennyvíziszap komposztálása, elhelyezése és hasznosítása Szolnokon
10.MIKLÓSNÉ NAGY ANDREA – DELI ANDRÁS, OVF:
A megfelelősség szabályozása a nemzeti szennyvízprogram keretében
11.NÉMETH NÓRA, SZIE GYULAVÁRI IMRE:
Nádas és nád nélküli szűrőágyak szennyvíztisztításban betöltött szerepének összehasonlítása
12.DR. STEHLIK JÓZSEF, St és S MÉRNÖKI IRODA BT.:
Hol és hogyan tisztítsuk szennyvizeinket a kistelepüléseinken
13.DR. STEHLIK JÓZSEF, St és S MÉRNÖKI IRODA BT.:
Tervezési segédlet a kistelepülések természetközeli szennyvíztisztításának kiválasztásához
14.SÜTŐ VILMOS, BÁCSVÍZ RT.:
Piacorientált komposztálás
15.SZABÓ LAJOS – DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ, OVF:
A szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölése és felülvizsgálata

 

 


6. HÉVÍZGAZDÁLKODÁS-BALNEOLÓGIA
 

1.DR. ÁKOSHEGYI GYÖRGY ORSZÁGOS GYÓGYHELYI ÉS GYÓGYFÜRDŐÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG:
Hévízgazdálkodás, balneológia, jogszabályok
2.DR. DOBOS IRMA:
A fürdőkultúra kialakulása a Dunakanyarban
3.KISÉRDI JÓZSEF, KÍSÉRDI BT.:
Üzemeltetési tapasztalatok a fürdőkben a víztisztítás területén
4.KISS FERENC, BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI RT.:
A vízszűrő-forgató rendszerek számítógépes irányításáról
5.DR. LÉNÁRT LÁSZLÓ, MISKOLCI EGYETEM:
Adatok az egerszalóki DE-42 és DE-42/A hévízkutak, valamint a „Kis Pamukkalé” eddigi és tervezett működéséről
6.PUP VILMOS, BÜKI GYÓGYFÜRDŐ:
A Büki Gyógyfürdő létesítményeinek rekonstrukciója és fejlesztése (A 121/1996. sz. Korm. rendelet végrehajtásának tapasztalatai)

 

 


7. A VÍZJOG ÉS A HIDROÖKONÓMIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
 

1.DR. CSÖLLE KATALIN, ÉDUVIZIG:
A vízkészletgazdálkodás és a vízkészletjárulék fizetésének egyes kérdései
2.DR. FILOTÁS ILDIKÓ, OVF:
A víziközművekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztése
3.HÉRINCSNÉ SZENTELEKI CSILLA :
Ipari vízgazdálkodás jogi szabályozásának elvi, gyakorlati kérdései és továbbfejlesztésének egyes szempontjai
4.DR. MOLNÁR ANIKÓ, ÉDUVIZIG:
A szolgalom jogintézménye a vizek tükrében
5.TERHES JUDIT, SZIE HALLGATÓ:
A Tisza-tó természeti értékeinek, turizmusának bemutatása és a kettő kapcsolata

 

 

8. INFORMATIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN
 

1.DR. BERZSENYI MIKLÓS, – LOVAS ATTILA, KÖTIVIZIG:
KÖTIVIZIG web alapú információs rendszere
2.FORGÓNÉ NAMCSICS MÁRIA – BALLA GÁBOR – SZITA BALÁZS, SZIE Vg. MELIORÁCIÓS TSZ:
A KÖVIZIG területére készült belvízrendszerek térinformatikai adatbankjának bemutatása
3.HERCEG ÁRPÁD – KOZÁK PÉTER, ATIVIZIG:
Térinformatikai eszközök alkalmazása az EU Víz-Keretirányelv által megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódóan az ATIVIZIG működési területére
4.HORKAI ANDRÁS, OVF:
A vízkár-elhárítási informatika helyzete
5.JAKUS ÁDÁM, ÉDUVIZIG:
Vízrajzi információk kezelése, feldolgozása az SQL 2000 szerver alapú integrált rendszerben (Terminál rendszer bevezetése)
6.JÓNÁS GÁBOR – PETŐ OLGA, UNIOFFICE KFT.:
A Lotus Notes / Domino rendszer szerepe és helye a vízügyi informatikában
7.KERÉK GÁBOR, ÉDUVIZIG:
Vízrajzi mérőeszköz és állomásnyilvántartás. Vízrajzi információk kezelése és feldolgozása a Microsoft Access relációs adatbáziskezelő szoftver alkalmazásával
8.KEVE GÁBOR, ADUVIZIG:
A jégmegfigyelés korszerűsítési lehetőségei
9.LÁBDY JENŐ, ATIVIZIG:
A vízrajzi informatika és a távjelzés kapcsolata. Távjelzési informatika
10.SZABÓ RICHÁRD, ÉDUVIZIG:
Vízrajzi információk kezelése, feldolgozása az ÉDUVIZIG-en (a SQL 2000 szerver alapú alkalmazások és kapcsolódó programrendszer elvi vázlata)
11.VAJK ÖDÖN, KÖTIVIZIG:
10 éves GPS használati tapasztalatok a KÖTIVIZIG-nél
12.VAJK ÖDÖN, KÖTIVIZIG:
A Közép-Tisza térinformatikai rendszer térképművei és azok használata

 Készítette: © Unioffice Rendszerház
Tartalmi, technikai észrevételek